A jelen ÁSZF tartalmazza a www.baseballsapka.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint.
Az ÁSZF 2019. január. 1. napjától hatályos.


A Webáruház címe: www.baseballsapka.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Név: Tóth Gergely egyéni vállalkozó
Székhely címe: 1042 Budapest 4.ker Árpád út 167. 10. em. 32. ajtó
Statisztikai számjel: 66180278742023101
Adószám: 66180278-1-41
Bankszámlaszám: CIB 10700457-71336310-51100005
Telefonszám: 06-1-705-7346

Email:
hello(kukac)baseballsapka.hu


 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.baseballsapka.hu weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg, illetőleg egyedi termékek esetében a felhasználó saját maga határozhatja meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.baseballsapka.hu oldalon keresztül történik. A www.baseballsapka.hu oldalon történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

 

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete :
A felhasználó a főoldalon a "Fiókom" gombra kattintva a szükséges adatok megadásával regisztrálhat.

2. A kosár használata :
A kosár informatív, minden adatról pontosan tájékoztat.

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja :
Az esetleges adatbeviteli hibákat a felhasználó tudja javítani a felhasználói fiókja segítségével.
Szükség esetén ügyfélszolgálatunk segítségét kérheti.

5. A megrendelés elküldése :
A megrendelés elküldése csak a pontosan megadott szállítási illetve számlázási adatok megadása után lehetséges.
A webáruház ezen adatokat a rendelés feladása előtti lépésekben ellenőrzi.

6. A megrendelés visszaigazolása :
A megrendelés visszaigazolása a rendelés feladása után legkésőbb 24 órán belül történik.
Amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló levelet, kérem keresse fel ügyfélszolgálatunkat!


 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

A Webáruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név és jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai :
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.


Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
Egyéb, szállítással kapcsolatos információk : Szállítási feltételeinkben


 

Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidő a termék megrendeléséről szóló visszaigazoló e-mail elküldését követő 10 nap. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban (időintervallumban) végzi. A vásárló köteles ezen időpontban a megjelölt helyen tartózkodni, és a küldeményt átvenni.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Amennyiben termék hiány miatt az árut a fenti határidőben nem tudjuk leszállítani, erről a megrendelőt e-mail útján értesítjük, ilyen esetben a felhasználó a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.


Lehetséges fizetési módok :

  • Banki átutalás (előre utalás)
  • PayPal utalással
  • Online, Bankkártyával (BARION) :
    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétellel való fizetésre nincs lehetőség!
Rendeléseiket csak előre fizetéssel rendezhetik.


Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  • postacím: 1042 Budapest, Árpád út 167.
  • e-mail: hello@baseballsapka.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, igazolható módon elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai :

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket haladéktalanul visszaküldeni részünkre. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

A termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megfizetett vételárat.  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató :

Ön a hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Szavatossági igény érvényesítése esetén Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az ÁSZF jelen rendelkezése alapján jótállásra vagyunk kötelesek.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló részére átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).

A levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.